Χαριλάου Τρικούπη 66,

145 63 Κεφαλάρι

T. 210 6233444